product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
 • Als je niets wilt missen
  Elke week het laatste nieuws uit de showbizz – en royaltywereld. Story staat elke week garant voor onthullingen over bekende Nederlanders, de internationale jetset en koningshuizen. Zo weet je dankzij Story altijd wat ‘hot en happening’ is onder de sterren.

  Je ontvangt het eerste magazine automatisch na het voldoen van de bestelling, afhankelijk van de verschijningsdata van het magazine. Het abonnement stopt automatisch.

  Artikelcode: ZEOU19-STORY
 • ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PERFECT MARKETING & SALES B.V.
  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen Perfect Marketing & Sales B.V.en cliënten voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten door Perfect Marketing & Sales B.V. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn derhalve niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Perfect Marketing & Sales B.V.geen contractpartij is, zoals een overeenkomst tussen een verhuurder en/of aanbieder en haar cliënt.

  Diensten:
  De prestaties waartoe Perfect Marketing & Sales B.V. zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten, waaronder begrepen marketingcampagnes, ticket verkoop en/of software, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Perfect Marketing & Sales B.V. aan cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Perfect Marketing & Sales B.V. aan cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, evenals de werkzaamheden, die Perfect Marketing & Sales B.V. voor cliënt verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten, en/of publicaties geplaatst of te plaatsen door Perfect Marketing & Sales B.V.

  Cliënt:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de website van Perfectmarketingensales.nl of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Perfect Marketing & Sales B.V. aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.

  Software:
  Gegevens en/of programmatuur en/of andere informatie welke in digitale vorm wordt aangeleverd en/of is bestemd om in digitale vorm te worden aangeleverd.

  Artikel 1 Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Perfect Marketing & Sales B.V. ter zake diensten aan of voor cliënt, ongeacht woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend.

  Cliënt geeft Perfect Marketing & Sales B.V. bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

  De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichten en aansprakelijkheid van Perfect Marketing & Sales B.V. worden mede gemaakt door derden, welke door of voor Perfect Marketing & Sales B.V.in de relatie met cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover cliënt. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Perfect Marketing & Sales B.V. en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

  Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Perfect Marketing & Sales B.V. ter zake diensten aan of voor cliënt, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

  Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Perfect Marketing & Sales B.V. zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van diensten, waaronder uitdrukkelijk ook software, door middel van de website.

  Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Perfect Marketing & Sales B.V. een overeenkomst schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door Perfect Marketing & Sales B.V. uitvoering aan een overeenkomst wordt gegeven.

  De administratie van Perfect Marketing & Sales B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door cliënt verstrekte opdrachten.

  Perfect Marketing & Sales B.V. levert geen diensten aan natuurlijke of rechtspersonen die, naar mening van Perfect Marketing & Sales B.V., in hoofdzaak, bijvoorbeeld voor derden, bemiddelen bij het aanbieden van accommodaties of anderszins een intermediaire rol in deze markt vervullen. Perfect Marketing & Sales B.V. behoudt zich het recht voor, zonder verdere opgave van redenen, dergelijke cliënten te weigeren.

  Artikel 3 Levering
  Perfect Marketing & Sales B.V. staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de diensten door de cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken.
  Het risico van ondeugdelijkheid van de diensten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of van een door cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Perfect Marketing & Sales B.V. aan cliënt heeft verklaard dat de diensten ter beschikking van cliënt worden gehouden.

  De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Perfect Marketing & Sales B.V. niet in verzuim. Evenmin heeft cliënt alsdan recht op vergoeding van de door hem geleden schade. Perfect Marketing & Sales B.V.is niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet aanlevering door leveranciers van Perfect Marketing & Sales B.V., extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Perfect Marketing & Sales B.V. of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

  Artikel 4 Uitvoering van de dienstverlening
  Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent levering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. Perfect Marketing & Sales B.V. zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Perfect Marketing & Sales B.V. richt zich uitdrukkelijk alleen tot cliënt van Perfect Marketing & Sales B.V. en niet tot bij cliënt betrokken derden. Perfect Marketing & Sales B.V. staat echter niet in voor het bereiken van door cliënt beoogd resultaat.

  Cliënt is gehouden alle door Perfect Marketing & Sales B.V. verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Perfect Marketing & Sales B.V. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Perfect Marketing & Sales B.V. verstrekte gegevens en informatie.

  Indien cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Perfect Marketing & Sales B.V.in de uitvoering van de dienstverlening in gebreke blijft, is Perfect Marketing & Sales B.V. gevallen door cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Perfect Marketing & Sales B.V. zoals bedoeld hieronder in de bepaling “aansprakelijkheid”

  Artikel 5 Gegevensbescherming en gebruik van de informatie
  Perfect Marketing & Sales B.V.bv legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de cliënt, mede door het gebruik van de dienstverlening door cliënt vast. Perfect Marketing & Sales B.V.bv kan uitsluitend (naw-)gegevens van cliënt ter beschikking stellen aan derden indien cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

  Artikel 6 Overmacht
  Perfect Marketing & Sales B.V.is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Perfect Marketing & Sales B.V. en/of derden die Perfect Marketing & Sales B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
  In geval van overmacht aan de zijde van Perfect Marketing & Sales B.V. worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van Perfect Marketing & Sales B.V. langer dan negentig dagen geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

  Artikel 7 Prijs
  Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW). Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

  Perfect Marketing & Sales B.V.is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan cliënt aan te passen voor diensten en/of abonnement die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld, tenzij anders overeengekomen.

  Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Perfect Marketing & Sales B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Perfect Marketing & Sales B.V. genoemde datum waarop prijs- en/of tariefaanpassing in werking zou treden.

  Artikel 8 Toepasselijkheid recht en geschillen
  De overeenkomsten tussen Perfect Marketing & Sales B.V.en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
  De geschillen welke tussen Perfect Marketing & Sales B.V.en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Perfect Marketing & Sales B.V.met cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter.

  Actievoorwaarden Eurosparen en Perfect Marketing & Sales .

  Artikel 1 Algemeen
  Deze algemene voorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op de relatie tussen Perfect Marketing & Sales  B.V. en de consument die door middel van Eurosparen een kortingsvoucher heeft ontvangen t.w.v.  € 7,50 welke te besteden is in  de YourGift.nl/TheChristmasGiftshop.
  Door online bestelling van een product aanvaardt de consument de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd. De laatste versie geldt en kan geraadpleegd en gedownload worden op YourGift.nl/TheChristmasGiftshop.
  Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunnen telefonisch of schriftelijk worden gericht aan de klantenservice, op werkdagen te bereiken van 9.00 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 057 0672727 of per e-mail op: info@perfectmarketingensales.nl

  Artikel 2 Speelwijze 
  De maximale kortingswaarde per bestelling is € 7,50
  De korting is alleen van toepassing op producten welke worden aangeboden in de giftshop van YourGift.nl/ TheChristmasGiftshop.
  In de YourGift.nl/ TheChristmasGiftshop kan er zowel met iDeal en met een YourGift Card betaald worden. Echter dient de YourGift Card als een betaalmiddel voor goederen/producten en diensten.

  Artikel 3 Prijzen/actieproducten
  Een deelnemer kan 1 keer per bestelling een korting ontvangen middels de kortingscode t.w.v. € 7,50.
  Er wordt € 3,95 aan verzendkosten in rekening gebracht. 
  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

  Artikel 4 Gebruik gegevens
  Perfect Marketing & Sales  B.V zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
  FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
  De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens zullen door Perfect Marketing & Sales  B.V /FrieslandCampina niet worden gebruikt ten behoeve van marketingdoeleinden.
  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
  De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 • Voor overige vragen kan je contact opnemen met:
  info@perfectmarketingensales.nl

Story - 50% korting op 7 nummers van Story

Staat elke week garant voor schokkende en spraakmakende onthullingen!

€ 23,45 11,75
+ 11,70 Eurosparen-euro’s

* Dit product heeft een verwachte levertijd van 5 werkdagen

± 5 werkdagen levertijd
Eurosparen Hardloper
Online betalen via je eigen bank